معرفی و قیمت زمین در مناطق دماوند، گیلاوند و جابان

823 متر  ویلای داخل بافت در جابان دماوند

630 متر  ویلای شهرکی در جابان دماوند

250 متر زمین با بر 12 متر در جابان دماوند

200 متر زمین با بر 10 متر در جابان دماوند